Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Uzupełniające Członków Klubu Mopsa ZKwP 14 października 2018
24 września 2018 r.

W dniu 14 października 2018 roku (niedziela) o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze i Wyborcze Uzupełniające Członków Klubu Mopsa ZKwP z władzami wybieralnymi na terenie Europejskiej Wystawy Psów Rasowych (Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn).
Możliwości zapoznania się z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia w biurze Oddziału Częstochowa.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.
W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.
Prosimy zabrać legitymacje ZKwP z wbitymi pieczątkami za 2018 r. lub dowód uiszczenia składki członkowskiej(ZKwP nie klubowej) za 2018 r.
RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Zatwierdzenie sprawozdań.
11. Uchwalenie planu pracy.
12. Zgłoszenie kandydatów na miejsce członka Zarządu w wyborach uzupełniających.
13. Wybory i zatwierdzenie nowego członka Zarządu.
12. Rozpatrzenie i uchwalenie wolnych wniosków.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Przewodnicząca Klubu Mopsa ZKwP z władzami wybieralnymi

Justyna Skowrońska